Ders Tanımları

INTT 511 INTERNATIONAL ECONOMICS AND WORLD TRADE 
(3+0+0) 3 
(Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti) 
Uluslararası ticarete ve kalkınmaya küresel yaklaşım. İkinci Dünya Savaşı sonrası liberal ekonomik sistem ve yeni ekonomi.Uluslararası ticarette geleneksel ve çağdaş kuramlar. Uluslararası ticaret politikaları ve refah. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ticaret politikaları. Döviz kuru rejimleri ve döviz piyasası. Uluslararası ticarette riskler; ticari, politik, kur ve iş ortamı riskleri. Katılımcılarca sunulacak çeşitli ülke deneyimleri ile ilgili vaka çalışmaları. 


INTT 512 REGION STUDIES IN INTERNATIONAL TRADE 
(3+0+0) 3 
(Uluslararası Ticarette Bölge Çalışmaları) 
Uluslararası ilişkiler ve ekonomi bakış açısından bölgeselciliğin incelenmesi. Uluslararası iş çevresi, uluslararası ekonomik örgütler, ulusal ve bölgesel ticaret politikaları. Bölgesel ticaret blokları ve küreselleşme. Küresel ekonomik ilişkilerin politikası. Güncel ekonomik, siyasi ve sosyal konuların ışığında bölgelerin disiplinler arası ve karşılaştırmalı çalışmaları. 


INTT 514 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY 
(Uluslararası Siyasi İktisat) 
Uluslararası siyasi iktisada giriş, ideolojiler ve uluslararası ticaretin siyasi iktisadı. Uluslararası örgütlerin rolü, örgütler ve güç, kurumsal değişim ve ekonomik başarım.  Atlantik ötesi ekonomik ilişkiler, bölgeselcilik ve uluslararası örgütler, bölgesel ekonomik bütünleşim ve Avrupa Birliği ve küreselleşme sorunu. İlgi grupları ve kurumsallaşma, İnternet’in rolü, güç ve zenginlik eşitsizlikleri.


INTT 516 GLOBAL ECONOMY AND EMERGING MARKETS 
(3+0+0) 3 
(Küresel Ekonomi ve Yükselen Piyasalar) 
Küresel ekonomi dinamiği, belirsizlikler ve kırılganlıklar. Finansal piyasalardaki istikrarsızlık ve krizler; krizlerin nedenleri, tahmini, önlenmesi ve kriz yönetimi. Küresel ekonomi içinde yükselen ekonomilerin karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı zamanlarda yaşanan krizler ve başarı öykülerinin katılımcılar tarafından vaka çalışması olarak değerlendirilmesi.


INTT 518 COMPETITIVE ADVANTAGE OF TURKEY 
(3+0+0) 3 
(Türkiye’nin Rekabet Üstünlüğü)
Mikroekonomik bakış açısıyla Türkiye’nin rekabet edebilirliği ve ekonomik gelişmesi. Ulusal, bölgesel, kümesel ve komşu ülkerin gruplaşma politikaları çerçevesinde sanayide rekabeti etkileyen güçler, sanayi gelişimini ve rekabet üstünlüğünü etkileyen ülke özellikleri. Stratejik rekabet üstünlüğü modelleri ve Türk ekonomisinden seçilmiş endüstri kollarının, rekabet üstünlüğü stratejileri kurma ve sürdürme yetenekleri açısından değerlendirilmesi. 


INTT 521 TRADE OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
(3+0+0) 3 
(Ticaret Operasyonları ve Tedarik Zinciri Yönetimi) 
Operasyon yönetimi ilkelerinin ticaret operasyon sistemi ve tedarik zincirinin tasarımı ve yönetimi vurgulanarak incelenmesi. Küresel ortamda operasyon stratejisi; operasyonlar ve verimlilik; süreç stratejileri; kapasite planlaması. Tedarik zinciri: stratejileri, serim tasarımı, talep öngörümü, envanter yönetimi ve risk kümelemesi, lojistik yönetimi, zincirde eşgüdüm. Taşımacılık modelleri, karar destek modelleri. Kavramların uygulanması için bilgisayar oyunları kullanımı. 


INTT 525 GRADUATE SEMINAR IN RESEARCH 
(Lisansüstü Araştırma Semineri) 
Güncel nitel ve nicel araştırma konuları ve yöntemlerinin incelenmesi. 


INTT 526 DECISION MAKING IN VIRTUAL TRADE ENVIRONMENT 
(3+0+0) 3 
(Sanal Ticaret Ortamında Karar Verme) 
Rekabet-yoğun uluslararası ticaret ortamında benzetim tabanlı bir yazılım kullanarak stratejik ve fonksiyonel karar verme. Oyunculara stratejik tercihleri yönetme ve uzlaşmalar yapmada gerçek hayat ve takım çalışması deneyimi kazandırma. İş hayatındaki konuların muhakemesi ve analitik düşünce yapısının geliştirilmesi. 


INTT 531 CROSS-CULTURAL CORPARATE MANAGEMENT
(2+0+0) 2 
(Kültürlerarası Şirket Yönetimi)
Küresel sektörlerde şirket ve rekabet stratejileri. İkili ve çoklu ülkeler arasındaki işbirliği stratejileri ve uluslararası ticaretteki rolü.  Kültür ve kültürel farklılıkların iş ile ilgili değerleri, strateji oluşturma, liderlik, motivasyon ve insan özkaynakları yönetimi uygulamaları üzerindeki etkileri. Ulusal ve örgütsel kültür.


INTT 533 CROSS-CULTURAL NEGOTIATION
(2+0+0) 2 
(Kültürlerarası Müzakere) 
Paylaşım ve bütünsellik amaçlayan sınırlar ötesi müzakereler için stratejiler. Müzakere ve uzlaşma yordamları  ve tarzları, ikna yöntemleri; takımları, koalisyonlar, tüm ilgililer ve amir-vekil ilişkileri ile ilgili stratejiler. Müzakere ve etik.


INTT 536 INDIVIDUAL AND CORPORATE ENTREPRENEURSHIP 
(3+0+0) 3 
(Bireysel ve Kurumsal Girişimcilik) 
Girişimcilik ve ticarete ilişkin olguların tarihi gelişimi. Yeni iş yaratılması ve/veya üstsel büyüme potansiyeli olan işletmelerde girişimci yönetim. Değer yaratma sürecinin tasarlanması, tasarlanan değer sürecinin ticarileştirilmesi için bir iş modeli geliştirilmesi; işin kurulması için finansman stratejisinin tasarlanması, ve nihai iş planının sunulması. 


INTT 546 LEGAL ENVIRONMENT FOR INTERNATIONAL TADE 
(3+0+0) 3 
(Uluslararası Ticaretin Hukuki Çerçevesi) 
Uluslararası Hukuk’un temel ilkeleri. Uluslararası Ekonomik Hukuk’un kurumsal yapısı ve temel kuralları; Dünya Ticaret Örgütü/ GATT Uluslararası Para Fonu, amaçları ve işleyişi, Avrupa Merkez Bankası ve Euro’nun hukuki cephesi. Uluslararası ticari ilişkileri düzenleyen kurallar ve uygulamalar; uluslararası satışlar, uluslararası taşımalar ve ödeme yöntemleri. 


INTT 548 LEGAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF EUROPEAN UNION 
(3+0+0) 3 
(AB’nin Siyasi ve Ekonomik Yapısı)
AB genişlemesinin ekonomik, siyasi ve sosyal analizi; AB tarihi, AB kurumları, AB iş çevresinin yasal yapısı, Tek Pazar ve Avrupa Para Birliği, ortak AB politikaları ve AB-Türkiye ilişkileri. 


INTT 551 INTERNATIONAL MARKET MANAGEMENT 
(3+0+0) 3 
(Uluslararası Pazar Yönetimi) 
Küresel ekonomide uluslararası pazarlama stratejisinin yönetimi. İşletmelerin ve hükümetlerin uluslararası ticarette karşılaştıkları stratejik, siyasi ve felsefi konular. Uluslararası pazarlama stratejisinin geliştirilmesi için çerçeveler; pazar değerlemesi; rekabet üstünlüğü kaynakları, rekabetin sürdürebilirliği; pazara giriş stratejileri ve uluslararası pazarlama programlarının uygulanması ve koordinasyonu. Seçilmiş bir ürün ve yabancı pazar için pazarlama planının diğer işletme fonksiyonları işbirliği ile tasarlanması.
 
INTT 556 TRADE INTELLIGENCE MANAGEMENT 
(3+0+0) 3 
(Ticarette Bilgi Sistemleri Yönetimi) 
Pazarlama Bilişim Sistemlerine giriş. Araştırma projelerinin, bilgi sistemlerinin ve karar destek sistemlerinin bilişim içindeki yeri. Bilgi kaynağı olarak mikro ve makro ortam. Pazarlama eğilimleri ve rekabetle ilgili yeni ikincil araştırma yöntemleri. Tüketici davranışlarının takibinde kullanılan yeni yöntemler. Belli başlı müşteri ve rakip veri tabanları. CRM’de bilgi sisteminin yeri. 


INTT 558 INTERNATIONAL RETAIL MANAGEMENT 
(3+0+0) 3 
(Uluslararası Perakendecilik Yönetimi) 
Uluslararası perakendeciliğin gelişmesindeki itici güçler. Uluslararası perakendeci işletmelerin gelişme yönü, stratejileri ve belirleyici etmenler. Perakendecilikteki buluş ve yeniliklerin ulusal sınırların ötesine taşınması. Perakendeci işletmelerin yeni pazarlarda konumlandırılması. Ulusal ve uluslararası pazarda dağıtım kanalı oluşturma ve geliştirme. Belirli bölgelerdeki perakendecilik faaliyetleri ile perakende pazar yapısının incelenmesi. Etik yaklaşım. 


INTT 566 E-TRADE 
(3+0+0) 3 
(E-Ticaret) 
Ticarette rekabet avantajı yaratmak için elektronik bilgi sistemleri kullanmada gereken kavram ve araçlar. Stratejik , yönetsel ve operasyonel kavramların incelenmesi. E-ticaretin güncel durumu; Internet; yeni Internet teknolojileri; B-to-B, B-to-C, B-to-E fırsatları; Internet’te tedarik zinciri yönetimi; ağ sitesi analizlari; düzenleyici ve etik konular; gezgin e-ticaret; girişimcilik ve diğer yeni eğilimler. 


INTT 571 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT 
(3+0+0) 3 
(Uluslararası Finansal Yönetim) 
Finansal analiz, planlama ve kontrol. Kısa ve uzun vadeli finansal yönetim. Sermaye bütçelemesi teknikleri, nakit akımlarının ve risklerin kestirimi, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve temettü politikası. Türev ürünler. Türev ürünlerin fiyatlandırılması. Opsiyonlarla ve diğer türev ürünlerle riske karşı korunma. Döviz piyasasındaki riskin yönetimi. Uluslararası ticarette yeni finansman teknikleri. 


INTT 576 INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT 
(3+0+0) 3 
(Uluslararası Risk Yönetimi) 
Uluslararası yöneticilerin karşı karşıya kaldığı çeşitli riskleri tanımak ve anlamak. Mal kaybı ve hasarı, ürün sorumluluğu, genel sorumluluk gibi risklerin yanısıra yatırım riski, işverme riski, taşıma riski, politik risk gibi uluslararası riskler. Sigorta ve diğer finansal ve kayıp kontrolü teknikleri gibi risk yönetim araçlarının ve boyutlarının tanımlanıp değerlendirmesi. 


INTT 579 GRADUATE SEMINAR 
(Lisanüstü Semineri) 
Öğrencilerin öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve yüksek lisans öğrencileri tarafından verilecek seminerlerle bakış açılarının genişletilmesi ve uluslararası ticaret yönetiminde ilgi duydukları konularda bilinç düzeylerinin arttırılması. 


INTT 690 M.A. THESIS IN INTERNATIONAL TRADE MANAGEMENT 
(Uluslararası Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Tezi)