Staj

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

STAJ KOŞULLARI

 

I. AMAÇ          


Uluslararası Ticaret Bölümü’nde 2. ve 3. sınıf sonlarında yaz ya kış tatillerinde olmak üzere, en az 20 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü stajı vardır. Stajlarının amacı öğrencinin derslerde edindiği kuramsal bilgileri uygulama fırsatı yaratmak, deneyim kazanmasını sağlayarak iş hayatına geçişi kolaylaştırmaktır. Birinci stajda öğrencinin bir işletmenin ana fonksiyonlarıyla (finans, pazarlama ve üretim) ilgili, tercihen en az iki, bölümünde çalışarak bu fonksiyonları tanıması; ikinci stajda ise, özellikle uluslararası faaliyetlerin yoğun olduğu bölüm(ler)de görev alarak işletmelerin uluslararası boyutu hakkında deneyim sahibi olması amaçlanmaktadır. Stajyer öğrenci staj süresince kendisine verilen işe doğrudan katkıda bulunmakla yükümlüdür.


II. KURALLAR, YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME

1. Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun olabilmek için her öğrenci, ikinci ve üçüncü sınıfların sonunda, yaz veya kış dönemlerinde olmak üzere, en az 20 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü staj yapmak zorundadır.

2. Uluslararası Ticaret Bölümün’den mezun olmak için gerekli kredi yükünü başarı ile tamamlamış, ancak yaz stajlarını tamamlamamış olan öğrencilerin bölüme kayıt yaptırmalarına izin verilmez. Bu öğrenciler,  kredilerini tamamladıktan sonraki ilk dönemin sonuna kadar stajlarını yapmakla yükümlüdürler.

3. Zorunlu staja başlayabilmek için regular öğrencilerin dört, irregular öğrencilerin ise üç dönem bitirmeleri gerekmektedir. Bu düzenlemeye göre, bir öğrenci tüm derslerinden kalmış olsa dahi kaydını yaptırdığı üçüncü veya dördüncü dönemin sonunda zorunlu staja başlayabilir

4. Öğrenciler staj yükümlülüklerini 3 aşamalı bir süreçte gerçekleştirirler:

 

(1) Staj başvurularının yapılması ve Staj Komisyonu tarafından onaylanan Staj Bilgi Formu bilgilerine göre staja başlanması:

·    Staj yapılacak şirket Uluslararası Ticaret Bölümü’nün onayı ile belirlenir. Bölüm staj kriterlerini karşılamadığı tespit edilmiş başvurulara göre yapılan stajlar geçersiz sayılacaktır. 

·     Staj başvuruları bahar dönemi içerisinde yapılmaktadır.

·  Staja ilişkin sigortalılık işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin staja başlayacakları tarihten en geç 15-20 gün önce (temmuzda staj yapacakların en geç mayıs ayının üçüncü haftası, ağustosta staja başlayacakların en geç haziran ayının üçüncü haftası), staj yapacakları kurumu kesinleştirerek, Staj Bilgi Formlarını Uluslararası Ticaret Bölümü’ne sunmaları gerekmektedir. Her öğrencinin staj yeri Uluslararası Ticaret Bölümü tarafından Hesap işleri Şube Müdürlüğü’ne bildirilir. Yabancı öğrenciler SSK numaralarını Hesap İşleri Şube Müdürlüğü’nden almakla zorunludurlar.

·  Sigortalılık işlemlerinin gerçekleşmesi için Staj Bilgi Formları'nın vaktinde sunulması büyük önem taşır. Staj Bilgi Formlarını vaktinde sunmayan öğrencilerin stajlarını yapmaları mümkün olmamaktadır.

·    Okul tarafından yapılan sigorta sadece staj süresi içindeki iş kazalarını karşılamaktadır.

·    Stajlar Türkiye’de veya yurtdışı bir ülkede yapılabilir.

·    Stajyerin, staj yapılan iş yeri sahibiyle akrabalık bağı bulunmamalıdır. Aksi halde öğrencinin staj çalışmaları geçersiz sayılır.

 

(2) Staj defterlerinin doldurulup Uluslararası Ticaret Bölümü’ne sunulması: 

·    Staj süresi sonunda her öğrencinin staj yeri ve faaliyetleri ile ilgili bir staj defteri hazırlaması gerekmektedir. Uluslararası Ticaret Bölümü staj defteri ekte bulunan staj belgeleri linkinden temin edilir ve forma sadık kalınarak, bilgisayar ortamında doldurulur.

·    Staj defterine genel rapor, haftalık özetler ve değerlendirme işlenir.

       Genel Rapor: staj süresince yapılan işler hakkında teorik ve pratik bilgileri içerir. Raporda ayrıca staj yapılan işletme tanıtılır ve staj yapılan bölümün organizasyonu, yönetim tarzı, bölüm çalışanlarının sorumlulukları, görev tanımları belirtilir. Stajda üstlenilen sorumluluklar ve stajın genel olarak öğrenciye neler kattığı kısaca anlatılır. Varsa bilgi alınan kaynakların bibliyografisi (özellikle şirketin web sitesinden yazılan bilgiler için) eklenir.

       Haftalık özetler: Yapılan işlerin detaylı bir açıklaması yapılır. Gerekirse çalışılan bölümlerde iş gereği kullanılan basılı form, broşür vs. örnekleri, kullanıldıkları yer ve görevleri belirtilerek eklenir. Raporda tekrarlardan kaçınılmalı, yapılan her iş ayrıntısıyla yazılmalıdır.

       Değerlendirme: Stajyer, yapmış olduğu stajın eğitimine katkısını ve almış olduğu derslerin uygulamadaki geçerliliğini tartışır.

·    Genel rapor, haftalık özetler ve değerlendirme, ortalama olarak 2500-3000 kelimeden oluşmalıdır. El yazısı ve Türkçe doldurulmuş raporlar kabul edilmeyecektir.

·    Haftalık özetler ve genel rapor, staj defterinin her sayfasına şirket kaşesi bastırılarak ilgili bölümlerin sorumluları tarafından imzalanır.

·    Staj defteri, öğrencinin hangi tarihler arasında kaç iş günü çalıştıklarına dair şirketten alınan bir yazı, öğrencinin şirketi değerlendirdiği, staj yeri değerlendirme formu, yaz stajları için en geç 30 Kasım’da bölüme teslim edilir. Staj defterinin zaman aşımı altı aydır. Stajını kış dönem arasında yapan öğrencilerin, staj defterlerini en geç Nisan ayının ilk haftasında Uluslararası Ticaret Bölümü’ne sunmaları gerekmektedir.

·    Staj döneminin sonunda Uluslararası Ticaret Bölümü tarafından gönderilen Stajyer Değerlendirme Formu staj yapılan departman yetkilileri tarafından doldurulur. Öğrenci bu formu staj defteri ile birlikte, şirket tarafından mühürlenmiş kapalı zarfta bölüme iletmelidir. Staj Yeri Değerlendirme Formu ise öğrenci tarafından şirketi değerlendirmek amacıyla doldurulur. Öğrenci bu formu staj defteri ile birlikte doğrudan bölüme iletmelidir.

 

(3) Staj defterlerinin Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek öğrencinin staj yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair onayın alınması:

 ·      Staj değerlendirmesi, staj defteri ve staj yapılan kurum yetkilileri tarafından doldurulan Stajyer Değerlendirme Formuna dayandırılır.

·      Staj defteri, içerik, planlama ve şekil açısından incelenir. Staj komisyonu gerekli gördüğü durumlarda öğrenciden ek bilgi/ doküman talep edebilir.

·      Staj kredisiz olup geçer / kalır ( P / F )  notu olarak öğrencinin dosyasına eklenir.


Yabancı Öğrenciler :

Öğrenciler öncelikle ikamet tezkerelerinin ilk sayfasındaki no ile Yabancı Kimlik NO Sorgulama sayfasından yabancı kimlik numaralarını öğrenmelidirler.

SSK numaralarını Yabancı Kimlik numaraları ile birlikte başvurdukları Hesap İşleri Sube Müdürlüğünden almalıdırlar.  


Ek: Staj Belgeleri

Uluslararası Ticaret Bölümü Staj Bilgi Formu, Staj Defteri, Stajyer Değerlendirme Formu ve Staj Yeri Değerlendirme Formu'na buradan ulaşabilirsiniz.